ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ EPAPOUTSIA.GR


I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

II. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ epapoutsia.gr

III. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

IV. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

V. ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

VII. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   ΚΑΙ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

IX. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

X. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Xa. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

XI. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

XII. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

XIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Συνημμένα:

Yπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης από τη σύμβαση που συνήφθη εξ αποστάσεως
To Διαδικτυακό Κατάστημα www.epapoutsia.gr προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος . Αν ορισμένες διατάξεις  του παρόντος Κανονισμού κριθούν ως λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή  σε σύγκριση με τις  διατάξεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών, τότε οι τελευταίες θα υπερισχύουν έναντι των πρώτων. . Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν καταργούν  και δεν περιορίζουν  τα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές σύμφωνα με τον Νόμο .  Τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού  θα ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή.

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.epapoutsia.gr παρέχονται από την  εταιρεία με τα ακόλουθα στοιχεία : Εμπορική Επωνυμία : MODIVO S.A. Έδρα : Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Πολωνία. Τηλέφωνο : 2311 180 017 (η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση εξωτερικού - σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου). E-mail : info@epapoutsia.gr ΑΦΜ : 929-13-53-356. BDO 000031285. KRS : 0000541722. REGON : 970569861

2. Η χρήση του Hλεκτρονικού Kαταστήματος προϋποθέτει την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, από το τελικό σύστημα της συσκευής και το σύστημα τηλεπληροφοριών που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη,

3. Ο Κανονισμός ισχύει για τους  Πελάτες οι οποίοι είναι οι καταναλωτές και μη και  χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή συνάπτουν κάποια Σύμβαση Πώλησης (με την εξαίρεση του τμήματος XII του Κανονισμού, το οποίο απευθύνεται μόνο σε Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές).

4. Η Αποδοχή του Κανονισμού είναι προαιρετική  όμως είναι υποχρεωτική για τον Πελάτη σχετικά με την δημιουργία λογαριασμού και/ ή για την υποβολή Παραγγελιών και τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

5. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ή στην περίπτωση μιας Παραγγελίας με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της προτεινόμενης Σύμβασης Πώλησης που αναφέρεται στο τμήμα ΙΙΙ. παράγραφος 6 σημείο α του Κανονισμού Διαδικασίας, συνιστούν πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (ΑΚ), που απευθύνεται από τον Πωλητή προς τους Πελάτες, και δεν αποτελούν πρόταση για σύμβαση

6. Κάθε φορά που στις διατάξεις  του Κανονισμού χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις  με κεφαλαία γράμματα,  θα έχουν τον εξής ορισμό:

α. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ – το λογισμικό (εφαρμογή για κινητά) που παρέχεται στον Πελάτη από τον Πωλητή και προορίζεται για εγκατάσταση σε κινητή συσκευή που ανήκει στον Πελάτη και η οποία επιτρέπει, ειδικότερα, τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς την ανάγκη εκκίνησης ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.
β. ΤΟ ΓΕΠ – Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή που παρέχει στους Πελάτες τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, το κατάστημα, τον Κανονισμό και τις τρέχουσες Προσφορές, τις Εργάσιμες ημέρες, τις ώρες που εμφανίζονται στο πεδίο «επικοινωνία» του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στον τηλεφωνικό αριθμό και το, e-mail, μέσω συνομιλίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη φόρμα επικοινωνίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα στην καρτέλα "Επικοινωνία". Όσον αφορά το κόστος των κλήσεων προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση εξωτερικού - σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου).
γ. Η ΤΙΜΗ - καθορίζεται σε  ΕΥΡΩ ή σε άλλο νόμισμα, το ακαθάριστο ποσό (λαμβάνοντας υπόψη το ΦΠΑ) το οποίο οφείλεται στον Πωλητή ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης της κυριότητας ενός προϊόντος στον Πελάτη, σύμφωνα με τη σύμβαση Πώλησης. Στην Τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εκτός εάν οι όροι της Προσφοράς που χρησιμοποιούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ορίζουν διαφορετικά.
δ. Η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ - μία ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των αργιών, που ισχύουν εντός του Ελληνικού Κράτους .
ε. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ (Πρόσβασης)- μια σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων, αναγκαίων για να λάβει χώρα η διαδικασία έγκρισης της απόκτησης πρόσβασης στο λογαριασμό που καθορίζεται από τον Πελάτη κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του/της. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τους Κωδικούς πρόσβασης απόρρητους (να μην τους γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος). Ο Κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει μέσα από τις ρυθμίσεις του Λογαριασμού. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα της λεγόμενης πολλαπλής δυνατότητας αλλαγής του Κωδικού πρόσβασης.
ζ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ - (1) φυσικό πρόσωπο ή (2) ένα νομικό πρόσωπο ή (3) μια  οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα, που ο νόμος αναγνωρίζει τη δικαιοπρακτική της ικανότητα. Αν ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τη νόμιμη συγκατάθεση του δικαστικού του συμπαραστάτη,  ώστε να συνάψει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών / Σύμβαση Πώλησης και να την αποδεικνύει σε κάθε αίτημα του Πωλητή, ενώ, κατά γενικό κανόνα, οι Συμφωνίες Αγοράς που συνάπτονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι της φύσης των συμβάσεων που συνάπτονται συνήθως σε μικρές τρέχουσες υποθέσεις της καθημερινής ζωής.
η. Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Ο Αστικός Κώδικας, Προεδρικό Διάταγμα 456/1984 όπως ισχύει).
θ. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
℩. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, για την πρόσβαση της οποίας δίδεται  ένα  εξατομικευμένο όνομα (login) και  Κωδικός Πρόσβασης στη βάση δεδομένων του συστήματος του Πωλητή, επιτρέποντας τη χρήση από τον Πελάτη επιπλέον λειτουργιών / υπηρεσιών. Ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στον Λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης. Ο Πελάτης συνδέεται στο Λογαριασμό του μετά την εγγραφή του στο κατάστημα. Στον Λογαριασμό επιτρέπεται η εγγραφή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της διεύθυνσης του Πελάτη για τις αποστολές των Προϊόντων, την παρακολούθηση της κατάστασης των Παραγγελιών, την πρόσβαση στο ιστορικό των Παραγγελιών και κάθε άλλης υπηρεσία που παρέχεται από τον Πωλητή.
κ. ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ - υπηρεσία διαθέσιμη σε κάθε Πελάτη, ο οποίος χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, το οποίο καθιστά εύκολο για τον Πελάτη να υποβάλλει Παραγγελία ενός ή περισσοτέρων Προϊόντων, να εισάγει Κωδικούς έκπτωσης που μειώνουν τις Τιμές σύμφωνα με τους όρους των ξεχωριστών συμφωνιών / κανονισμών, να εμφανίζει μια περίληψη των Τιμών των επιμέρους προϊόντων και όλων των Προϊόντων μαζί (συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι απαραίτητο των εξόδων αποστολής), να εμφανίζει επίσης την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων. Στο Καλάθι συλλέγονται οι προσφορές που υποβάλλονται από τον Πελάτη για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, δηλαδή με μία Παραγγελία μπορεί να υποβληθούν περισσότερες από μία προσφορές για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης.
λ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίνεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού.
μ. TO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, η οποία επιτρέπει σε όλους τους Πελάτες που τη χρησιμοποιούν να λαμβάνουν από τον Πωλητή περιοδικές πληροφορίες με λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των νέων Προϊόντων και των Προσφορών, στην καθορισμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου, με τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη. Οι όροι παροχής της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου από τον Πωλητή απαριθμούνται σε ξεχωριστό Κανονισμό που είναι διαθέσιμος στο Ηλεκτρονικό κατάστημα.
ν. TO ΠΡΟΪΟΝ - κινητό αντικείμενο της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή, διαθέσιμο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με την καταβολή του τιμήματος (Τιμής). Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι καινούργια.
ξ. OI ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ειδικοί όροι πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, που που εφαρμόζονται στο Hλεκτρονικό Kατάστημα, και που προτείνονται από τον Πωλητή και οι οποίοι  ισχύουν σε μια δεδομένη στιγμή και μέσω των οποίων ο Πελάτης μπορεί να αξιοποιήσει τους όρους που καθορίζονται σε αυτές (τις προσφορές) όπως η μείωση των Τιμών ή των εξόδων αποστολής.
ο. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - το έγγραφο που προσδιορίζει τους κανόνες σύναψης των Συμβάσεων Πώλησης και τους κανόνες για την παροχή και χρήση των υπηρεσιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τους Πελάτες. Ο Κανονισμός ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Πελάτη και του Πωλητή.
π. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - πλατφόρμα που επιτρέπει την υποβολή  των Παραγγελιών ή κρατήσεων από τον Πελάτη και των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πωλητή, την οποία διαχειρίζεται ο Πωλητής, η οποία είναι ένα  σύστημα διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων, που διατίθεται στη διεύθυνση του διαδικτύου: www.epapoutsia.gr. και μέσω της Εφαρμογής.
ρ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ - MODIVO S.A. που βρίσκεται στην Zielona Góra , Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002, Zielona Góra, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρηματιών που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο στην Ζιελόνα Γκόρα, VIII Τμήμα Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, σύμφωνα με τον αριθμό KRS 0000541722, ΑΦΜ 929-13-53-356, BDO 000031285, αριθμός REGON 970569861, με μετοχικό κεφάλαιο 2 008 001 PLN (πολωνικών ζλότι), εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο, email: info@epapoutsia.gr, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας: 2311 180 017(η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση - σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου).
σ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – στοιχεία κειμένου, γραφικά στοιχεία ή μορφή πολυμέσων (π.χ πληροφορίες για το Προϊόν, φωτογραφίες των Προϊόντων, διαφημιστικά βίντεο, περιγραφές, σχόλια) συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών, σύμφωνα με τον νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και τις εικόνες φυσικών προσώπων, που παρουσιάζονται  στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον αρμόδιο Πωλητή, τους εκπροσώπους του Πωλητή, τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
τ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - Σύμβαση Πώλησης κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, σχετικά με την μεταβίβαση από τον Πωλητή προς τον Πελάτη της κυριότητας των προϊόντων με την καταβολή του τιμήματος (Τιμής), και τυχόν  επιπλέον εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, τους όρους της οποίας καθορίζει ειδικότερα ο παρών Κανονισμός. Η Σύμβαση Πώλησης συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή με τη χρήση εξ αποστάσεως μέσων επικοινωνίας, και υπό την προϋπόθεση ότι  η Παραγγελία θα γίνει δεκτή από τον Πωλητή με βάση τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Στη Σύμβαση Πώλησης καθορίζεται ένα συγκεκριμένο προϊόν, τα κύρια χαρακτηριστικά του, την τιμή, τα έξοδα αποστολής του και άλλους σχετικούς  όρους. Κάθε προϊόν είναι  αντικείμενο ξεχωριστής Σύμβασης Πώλησης. Ο Πωλητής μπορεί να συνάπτει Σύμβαση Πώλησης με Πελάτη ο οποίος δεν είναι Καταναλωτής, ως αποτέλεσμα μιας διαφορετικής συμφωνίας χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, η οποία, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέρους της Σύμβασης Πώλησης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με e-mail.
υ. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΨΗΦΙΑΚΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ – Η υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, που παρέχεται μέσω της πρόσβασης και της χρήσης της διεύθυνσης του διαδικτύου www.epapoutsia.gr παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.3  του Ν.2251/1994 και του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο Όπως ισχύει ), από τον Πωλητή προς τον Πελάτη, σύμφωνα με τη Σύμβαςη για την Παροχή Υπηρεσιών. Κατά το μέρος που οι Υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον Πωλητή από νομικά πρόσωπα ή εν γένει οντότητες, οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους κανόνες για τη χρήση αυτών των Υπηρεσιών μπορούν να βρεθούν στους κανονισμούς που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών από  τα εν λόγω νομικά πρόσωπα και οντότητες.
φ.Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ,  –  Ο νόμος 2251/1994 που αφορά την προστασία των καταναλωτών όπως ισχύει)
χ.ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πρόσβαση και σύνδεση με το σύστημα των ΤΠΕ που χρησιμοποιείται από τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ή της Σύμβασης Πώλησης, δηλαδή:  ο υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Internet (σε περίπτωση Εφαρμογής – κινητή συσκευή)  πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  πρόγραμμα περιήγησης στο Internet: Mozilla Firefox έκδοση 17.0 ή νεότερη έκδοση, ή Internet Explorer, έκδοση 10.0 και νεότερη έκδοση, Opera έκδοση 12.0 και άνω, Google Chrome, έκδοση 23.0. και νεότερη έκδοση, Safari έκδοση 5.0 και νεότερη έκδοση συνιστώμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768 προσθήκη στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet της δυνατότητας εγγραφής αρχείων Cookies και της υπηρεσίας JavaScript, στην περίπτωση της σύναψης Σύμβασης Πώλησης μέσω τηλεφώνου: τη χρήση του τηλεφώνου, σε περίπτωση Εφαρμογής: λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας: έκδοση Android 4.0.3 ή νεότερη έκδοση ή έκδοση iOS 9.0.4 ή νεότερη έκδοση, κινητή συσκευή με υπηρεσία λήψης φωτογραφιών και γεωγραφική τοποθέτηση (GPS) Για να συνάψει την Σύμβαση Πώλησης ο Πελάτης θα πρέπει να διαθέτει μια έγκυρη / ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις, πληκτρολόγιο ή άλλη συσκευή, που να επιτρέπει τη σωστή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών φορμών.
ψ. Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - μια δήλωση που εκφράζει τη βούληση του Πελάτη να συνάψει μια Σύμβαση Πώλησης από απόσταση, την οποία θέτει με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας, για τον καθορισμό των Προϊόντων, για τα οποία ο Πελάτης υποβάλει πρόταση για σύναψης Σύμβασης Πώλησης και τα στοιχεία του Πελάτη που απαιτούνται για τη πιθανή σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης. Η Παραγγελία για κάθε Προϊόν θα αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη πρόταση από τον Πελάτη για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης (). Σε μια Παραγγελία μπορεί να αποδοθεί ένας αριθμός και αυτές μπορούν να εκτελούνται παράλληλα. Με την αποδοχή του Παραγγελίας/πρότασης από τον Πωλητή  συντελείται η Σύμβαση Πώλησης .

 

II. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ epapoutsia

1. Ο Πωλητής, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, παρέχει τις ακόλουθες, δωρεάν, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στους Πελάτες:

a. τον Λογαριασμό και τη χρήση του,
b. την δυνατότητα στους Πελάτες να υποβάλουν τις Παραγγελίες και να συνάπτουν Συμβάσεις Πωλήσεων σύμφωνα με τους όρους αυτού του Κανονισμού,
c. την παροχή ή διάθεση  στους Πελάτες διαφημίσεων με περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα τους,
d. τη δυνατότα στους Πελάτες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Καλαθιού
e. τη δυνατότητα προβολής του Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σ το Ενημερωτικό Δελτίο.
f. στην περίπτωση Πελατών που κάνουν χρήσης της  εφαρμογής epapoutsia (οι ακόλουθοι όροι μπορεί να ισχύουν για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που είναι ενημερωμένες ή εφαρμόζονται στο μέλλον - η δυνατότητα χρήσης ορισμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών οφείλεται στην τρέχουσα λειτουργικότητα της Εφαρμογής):

•σάρωση μέσω της φωτογραφικής μηχανής και αποθήκευση των γραμμωτών κωδικών των επιλεγμένων προϊόντων για την ικανότητα του πελάτη να συγκρίνει τις τιμές του,
•παρουσίαση/εμφάνιση Προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με βάση τις προσθήκες φωτογραφιών επιλεγμένων προϊόντων,
•αναζήτηση μέσω της γεωγραφικής θέσης του Φυσικού Καταστήματος του Πωλητή ή ενός συγκεκριμένου σημείου παράδοσης,
•περιορισμός των Προϊόντων ή των Προσφορών, για παράδειγμα, στο μέγεθος του Πελάτη (π.χ. μέγεθος υποδημάτων) ή την κατηγορία του Πελάτη (π.χ. Άνδρες / Γυναίκες / Παιδιά),
•προβολή  των τρεχουσών ειδοποιήσεων απευθείας στην οθόνη κινητής συσκευής (ειδοποίηση “push”),
•δημιουργία λιστών αγαπημένων Προϊόντων,
•σάρωση του ποδιού μέσω της κάμερας (σαρωτής 2D του συστήματος esize.me) και δυνατότητα αποθήκευσης της σάρωσης στο πλαίσιο του Λογαριασμού.

2. Επιπρόσθετα ο Πωλητής, στους Πελάτες που έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό, παρέχει δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τις ακόλουθες υπηρεσίες:

a. την προσωρινή διατήρηση του ιστορικού της περιήγησης του Πελάτη αφού αποσυνδεθεί από το Λογαριασμό του (μέσω προγράμματος περιήγησης ή Εφαρμογής)
b. την αποθήκευση και τη διάθεση στον Πελάτη μέσω του Λογαριασμού του, του ιστορικού των Παραγγελιών ή κρατήσεων του,

3. Η χρήση του Λογαριασμού είναι δυνατή μετά από την ολοκλήρωση στο σύνολο τους, των επόμενων βημάτων από τον Πελάτη:

a. συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και αποδοχή του παρόντος Κανονισμού, και
b. επιλογή με κλικ του πεδίου «Εγγραφή»

4. Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάπτεται με την παραλαβή από τον Πελάτη της επιβεβαίωσης της σύναψης της Σύμβασης  Υπηρεσιών που αποστέλλεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρείχε ο Πελάτης κατά τη διαδικασία εγγραφής. Ο Λογαριασμός παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης δικαιούται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δηλώσει την αιτία, να καταργήσει τον Λογαριασμό στέλνοντας ένα αίτημα στον Πωλητή, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@epapoutsia.gr ή γραπτώς σε: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Η ρύθμιση του λογαριασμού δεν απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

5. Η Χρήση του Καλαθιού αρχίζει  την ίδια στιγμή που ο Πελάτης θα προσθέσει το πρώτο Προϊόν στο Καλάθι.

6. Το Καλάθι παρέχεται δωρεάν και είναι εφάπαξ και τερματίζεται κατά την παραλαβή της Παραγγελίας μέσω αυτού ή όταν ο Πελάτης τερματίσει προηγουμένως την ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Το Καλάθι αποθηκεύει τις πληροφορίες των Προϊόντων που επιλέγει ο Πελάτης και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης, για όχι περισσότερο από 7 ημέρες, ωστόσο δεν διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα  των Προϊόντων που επιλέγονται από τον Πελάτη έτσι ώστενα επιτρέψει την τοποθέτηση της  Παραγγελίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Όταν το Καλάθι χρησιμοποιείται από Πελάτες συνδεδεμένους στο Λογαριασμό μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, τα περιεχόμενα του Καλαθιού συγχρονίζονται με τον Λογαριασμό που εκτελείται στη συνέχεια από την εφαρμογή (και το αντίθετο).

7. Ο Πελάτης υποχρεούται ειδικότερα:

a. Να υποβάλλει στα έντυπα Παραγγελίας και εγγραφής για τη δημιουργία Λογαριασμού αποκλειστικά και μόνο τα πραγματικά, ισχύοντα, και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Πελάτη.
b. Να ενημερώνει αμελλητί τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών του δεδομένων, που παρέχονται από τον Πελάτη στον Πωλητή σε σχέση με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή τη Σύμβαση Πώλησης, ιδίως στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεσή τους. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού, ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές στο Λογαριασμό.
c. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τα μέσα παροχής τους και την λειτουργικότητα που προσφέρονται από τον Πωλητή χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργικότητα των συστημάτων του Πωλητή, του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής.
d. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα των μέσων που προσφέρονται από τον Πωλητή, σύμφωνα με την νομοθεσία,  τις διατάξεις του Κανονισμού, και ιδίως των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης.
e. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα που παρέχονται από τον Πωλητή, χωρίς να δημιουργούνται  μείζονα προβλήματα για άλλους Πελάτες και τον Πωλητή.
f. Να καταβάλλει έγκαιρα το συμβατικό τίμημα  και τα άλλα έξοδα στο σύνολο τους που καθορίζονται από τον Πωλητή.
g. Να παραλαμβάνει έγκαιρα τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν με τη μέθοδο παράδοσης και πληρωμής με αντικαταβολή.
h. Να μη διαδίδει και να μη διαθέτει σε τρίτους, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, περιεχόμενο που απαγορεύεται από τη νομοθεσία, ειδικότερα περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή τα προσωπικά του δικαιώματα.
i. Να απέχει από ενέργειες όπως:

•η αποστολή ή η δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μη ζητηθέντων εμπορικών πληροφοριών ή τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει τον νόμο (απαγόρευση της διάθεσης παράνομου περιεχομένου),
•οι δραστηριότητες ενημέρωσης ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που αποσκοπούν στο να περιέλθουν στην κατοχή του πληροφορίες που δεν προορίζονται για τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων άλλων Πελατών ή παρεμποδίζουν τις αρχές ή τις τεχνικές πτυχές της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την Εφαρμογή και την εκτέλεση πληρωμών,
•μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του Περιεχομένου που παρέχεται από τον Πωλητή, ιδίως των Τιμών ή των περιγραφών των Προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

j. Να λαμβάνει Εφαρμογές μόνο από τις νόμιμες πηγές που απαριθμούνται από τον Πωλητή στην παράγραφο 14 κατωτέρω.

8. Παράπονα που σχετίζονται με την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή Εφαρμογής μπορεί να υποβάλλονται, για παράδειγμα:

a. στην ακόλουθη διεύθυνση: Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra
b. μέσω ηλεκτρονικής μορφής μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@epapoutsia.gr

9. Συνιστάται ο Πελάτης, στην περιγραφή του παραπόνου, να παρέχει: (1) πληροφορίες και τα πραγματικάπεριστατικά που αφορούν το αντικείμενο του παραπόνου και ιδίως το είδος και την ημερομηνία των ισχυρισμών (2) τις προτάσεις του Πελάτη και (3) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος -  για τη διευκολύνση και την επιτάχυνση της εξέτασης του παραπόνου από τον Πωλητή. Οι προτάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν επηρεάζουν την  εξέταση του παραπόνου, και χωρίς να υπήρχε η συνιστώμενη περιγραφή των προτάσεων.

10. Η απάντηση στο παράπονο από τον Πωλητή θα γίνει αμέσως, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, εκτός εάν διαφορετική ημερομηνία προκύπτει από νομικές διατάξεις ή ξεχωριστούς κανονισμούς.

11. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη δωρεάν λήψη της Εφαρμογής στην κινητή συσκευή του Πελάτη από τα ακόλουθα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας:

a. Apple App Store, για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS.
b. Google Play, για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.

12. Η χρήση εφαρμογών που έχουν ληφθεί από πηγές διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 11 ανωτέρω, θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της εφαρμογής και τη σύνδεση με επιβλαβές λογισμικό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της κινητής συσκευής του πελάτη και τα αποθηκευμένα σε αυτόν δεδομένα.

13. Για να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, ο Πελάτης πρέπει:

a. να διαβάσει επιμελώς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις πληροφορίες σχετικά με την Εφαρμογή που διατίθενται στα καταστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 14 πιο πάνω και να τις αποδεχτεί και
b. να κατεβάσει την Εφαρμογή από το κατάστημα που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 11 ανωτέρω, και
c. να εγκαταστήσει την Εφαρμογή στην κινητή συσκευή του ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται μετά τη διαδικασία εγκατάστασης ή παρέχονται από τα καταστήματα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 11 παραπάνω.

14. Η εφαρμογή συνδέεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του Διαδικτύου.

15. Η λειτουργικότητα της Εφαρμογής παρέχεται από τον Πάροχο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τρόπο που διευκολύνει τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Πελάτη, απαιτείται όμως εξοικείωση με τα Περιεχόμενα, τα Προϊόντα και τις Τιμές του.

16. Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που αποθηκεύει και αποκτά πρόσβαση στο αναγνωριστικό πελάτη (ατομικό ID του χρήστη) που επιτρέπει στην εφαρμογή Offline να λειτουργεί και να αποθηκεύει την προτίμηση του πελάτη που δεν έχει συνδεθεί (που σχετίζεται με την πρόσβαση στη μνήμη της κινητής συσκευής). Η Εφαρμογή αποθηκεύει το τρέχον αναγνωριστικό πελάτη έως ότου ο πελάτης συνδεθεί στην Εφαρμογή, τις αλλαγές της εφαρμογής στο ηλεκτρονικό κατάστημα που εκτελείται σε άλλη χώρα ή αφαιρεί (απεγκαθιστά) την εφαρμογή από την κινητή συσκευή.

17. Για τη χρήση της λειτουργικότητας της Εφαρμογής που αναφέρεται στο σημείο ΙΙ, σημείο 1, ανωτέρω, είναι απαραίτητο να συμφωνήσει ρητά ο Πελάτης και να δώσει τη συγκατάθεσή του σε ορισμένες λειτουργίες της κινητής συσκευής του πελάτη, "push" ειδοποιήσεις ή να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του πελάτη.

18. Ο Πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 17 ανωτέρω  ή να απεγκαταστήσει (αφαιρέσει) την Εφαρμογή από τη δική του κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της συσκευής του.

19. Η λειτουργικότητα της Εφαρμογής με τη μορφή σάρωσης ποδιών μέσω της κάμερας (σαρωτής 2D του συστήματος esize.me) και η δυνατότητα αποθήκευσης της εκτελούμενης σάρωσης ποδιών στο πλαίσιο του Λογαριασμού αποσκοπούν μόνο στη διευκόλυνση της επιλογής Προϊόντων από τον Πελάτη. Ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει  τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Πωλητής δεν εγγυάται την ακρίβεια της επιλογής των Προϊόντων, η οποία έγινε με βάση τη σάρωση των ποδιών που πραγματοποιήθηκε. Κατά τη χρήση της υποδεικνυόμενης λειτουργικότητας, ο Πελάτης υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχονται στην Εφαρμογή.

 

III. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Τα κύρια χαρακτηριστικά της παροχής, προσδιορίζονται, στην ενότητα του κάθε Προϊόντος.

2. Ο Πωλητής επιτρέπει την υποβολή Παραγγελιών για τα Προϊόντα με τον ακόλουθο τρόπο:

a. στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
b. μέσω επαφής με το ΓΕΠ:

•τηλεφωνικά
•μέσω e-mail
•με την χρήση λογισμικού απευθείας επικοινωνίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

3. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των υπηρεσιών του, ο Πωλητής μπορεί να εισάγει επιπλέον τρόπους για να υποβάλλονται οι Παραγγελίες με τη χρήση της επικοινωνίας από απόσταση, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

4. Η Σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή λαμβάνει χώρα μετά από την αποδοχή της Παραγγελίας/πρότασης του Πελάτη.

5. Ο Πωλητής επιτρέπει στον Πελάτη να υποβάλει Παραγγελίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος  κατά την ακόλουθη σειρά:

a. Ο Πελάτης προσθέτει το επιλεγμένο Προϊόν στο Καλάθι και στη συνέχεια πηγαίνει στη φόρμα Παραγγελίας.
b. Ο Πελάτης που διαθέτει Λογαριασμό επιβεβαιώνει στη φόρμα Παραγγελίας ότι τα αναγκαία στοιχεία για τη σύναψη και την εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης είναι έγκυρα. Ένας χρήστης που δεν έχει Λογαριασμό χρειάζεται να συμπληρώσει μόνος/η του/της τη φόρμα Παραγγελίας αναφορικά με τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης. Σε κάθε περίπτωση η παροχή παρωχημένων ή ανακριβών δεδομένων Πελάτη μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Στη φόρμα την Παραγγελίας απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία Πελάτη: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου / διαμέρισμα, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και οι πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Πώλησης: το/τα Προϊόν/όντα, τον αριθμό προϊόντος/όντων, σε περίπτωση διαθεσιμότητας τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα του Προϊόντος, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης του Προϊόντος/όντων, τη μέθοδο πληρωμής. Στην περίπτωση των Πελατών που δεν είναι καταναλωτές πρέπει επίσης να παρέχουν την επωνυμία της εταιρείας και τον αριθμό του ΦΠΑ.
c. Ο Πελάτης επιλέγει έναν από τους παρεχόμενους από τον Πωλητή τρόπους παράδοσης.
d. Ο Πελάτης επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής του Τιμήματος και οποιουδήποτε άλλου κόστους που καθορίζεται στη φόρμα Παραγγελίας., αναγράφοντας το άθροισμά τους.
e. Ο Πελάτης στέλνει στον Πωλητή την Παραγγελία (υποβάλλει Παραγγελία) με τη βοήθεια της διατιθέμενης λειτουργίας  του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (Κουμπιά Παραγγέλνω και πληρώνω). Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν διαθέτει Λογαριασμό και δεν αποδέχεται την προγενέστερη ρύθμιση απαιτείται αποδοχή του Κανονισμού από αυτόν.
f. Ο Πελάτης διαβιβάζει την Παραγγελία (υποβάλλει Παραγγελία) με τη βοήθεια της διατιθέμενης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος («Παραγγέλνω και Πληρώνω»).
g. Κατά την υποβολή της Παραγγελίας, έως ότου πατήσει το κουμπί («Παραγγέλνω και Πληρώνω»), o Πελάτης έχει τη δυνατότητα να διορθώσει μόνος του τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στη λειτουργία «Καλάθι» προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία από το Καλάθι.
h. ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, ο Πελάτης μπορεί να μεταφερθεί στις ιστοσελίδες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών πληρωμής, για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

6. Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας από απόσταση:

a. Ο Πωλητής αποστέλλει μήνυμα στον Πελάτη με ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο επιβεβαιώνει τη λήψης    πρότασης για  τη Σύμβασης Πώλησης , συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής επικοινωνίας:
b. Ο Πελάτης αποστέλλει στον Πωλητή  , επιβεβαίωση της πρότασής/προσφοράς του, μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία έλαβε την επιβεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο. 6 γράμμα α παραπάνω.
c. Ο Πωλητής αποστέλλει στον Πελάτη ηλεκτρονικό μήνυμα που αποδέχεται το περιεχόμενο της πρότασης για  κατάρτιση Σύμβασης Πωλήσεων του πελάτη.
d. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει Λογαριασμό και δεν έχει αποδεχθεί προηγούμενους κανονισμούς, ο Πελάτης οφείλει να αποδεχθεί επίσης εκείνους τους Κανονισμούς.

7. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 , περιπτώσεις σύναψης της Συμφωνίας Πώλησης με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, μεταξύ άλλων και του τηλεφώνου, με πρωτοβουλία του Καταναλωτή, ισχύουν ανάλογα τα σχετικά σημεία παρακάτω, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων και των μέσων της επικοινωνίας που  χρησιμοποιούνται.

8. Ο Πωλητής σε απάντηση της Παραγγελίας αποστέλλει αμέσως στον Πελάτη αυτόματο μήνυμα στην διεύθυνση e-mail που δόθηκε για τον σκοπό αυτό από τον Πελάτη, που επιβεβαιώνει την παραλαβή της Παραγγελίας/πρότασης και πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της.

9. Μετά την επεξεργασία  της Παραγγελίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, o Πωλητής αποστέλνει στην καθορισμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail τις πληροφορίες με:

a. επιβεβαίωση της αποδοχής μιας ή περισσοτέρων μεμονωμένων προσφορών για Προϊόντα που υποβάλλονται στην Παραγγελία και επιβεβαίωση της σύναψης της Συμφωνίας Πώλησης (αποδοχή της Παραγγελίας Προϊόντος που αναφέρεται στο μήνυμα), ή
b. πληροφορίες για την μη αποδοχή όλων των προσφορών για Προϊόντα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Παραγγελίας, ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο IV. παράγραφος 5 κατωτέρω (χωρίς πληρωμή), ή για τους λόγους  που αναφέρονται στο σημείο ΧΙ παράγραφος 5 κατώτερο (μη παραλαβή δέματος).

10. Η Σύμβαση πώλησης συνάπτεται μετά την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή δηλαδή την παραλαβή από τον Πελάτη μηνύματος που αναφέρεται στο σημείο 9 γράμμα α παραπάνω στο εύρος των αναφερόμενων Προϊόντων. Ο Πωλητής στέλνει στον πελάτη την επιβεβαίωση στην δηλωμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail.

11. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής όλων ή ορισμένων  προσφορών που υποβάλλονται στην Παραγγελία, η ΓΕΠ θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για την:

a. ενημέρωση του Πελάτη για την αδυναμία αποδοχής όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της παραγγελίας. ή
b. επιβεβαίωση από τον Πελάτη της θέλησης να εκτελέσει την Παραγγελία κατά το μέρος στο οποίο ο Πωλητής συμφώνησε να αποδεχθεί τις προσφορές για τη σύναψη της Σύμβασης. Στη συνέχεια, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την Παραγγελία (σε σχέση με όλες τις προσφορές), η οποία δεν παραβιάζει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η ακύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη αποδεσμεύει τον Πωλητή από την υποχρέωση  εκτέλεσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της Παραγγελίας, ισχύει η παράγραφος 12 παρακάτω.

12. Σε περίπτωση αδυναμίας αποδοχής και παροχής των προσφορών/προτάσεων που υποβάλλονται στην Παραγγελία, η Σύμβαση Πωλήσεων, εντός των ορίων που καθορίζονται από τα Προϊόντα ΓΕΠ, δεν θα καταρτιστεί και ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Πελάτη εντός 14 ημερών, τα ποσά που ο τελευταίος κατέβαλε, . Οι διατάξεις του σημείου VIII παράγραφος 6 του Κανονισμού εφαρμόζονται ανάλογα.

13. Ο Πωλητής μπορεί να ενημερώσει τον Πελάτη για την κατάσταση της Παραγγελίας στέλνοντας ένα μήνυμα στη δηλωμένη διεύθυνση e-mail  ή ακόμα και τηλεφωνικά.

14. Ο Πωλητής επιδιώκει να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων και την τήρηση της Συμφωνίας Πωλήσεως. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης και σε άλλες καταστάσεις που ορίζονται από το νόμο, εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση άμεσης επιστροφής του τιμήματος στον Καταναλωτή.

15. Η συνολική αξία των Συμβάσεων συμπεριλαμβάνει το τίμημα (Τιμή), τα έξοδα αποστολής και, ενδεχομένως. άλλες δαπάνες προαιρετικών υπηρεσιών επί πληρωμή. Ο Πωλητής μπορεί να καθορίσει το ελάχιστο όριο των Παραγγελιών για τις οποίες η αποστολή των προϊόντων είναι δωρεάν. Ο Πελάτης ενημερώνεται για το συνολικό τίμημα , συμπεριλαμβανομένων των φόρων του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της Παραγγελίας, καθώς και των εξόδων αποστολής (συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για τις μεταφορές, την παράδοση και των ταχυδρομικών υπηρεσιών) και των τυχόν άλλων εξόδων. Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό των εν λόγω εξόδων - ο Πελάτης ενημερώνεται για τον τρόπο υπολογισμού των πρόσθετων αυτών εξόδων και τελών και για την υποχρέωση καταβολής , κατά τη διάρκεια υποβολής των Παραγγελιών, και επίσης κατά το χρόνο της δήλωσης εκ μέρους του Πελάτη της βούλησης να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πώλησης.

16. Οι Προσφορές που ισχύουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν υπόκεινται σε  συνένωση, εκτός και αν οι όροι της Προσφοράς προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό.

 

IV. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

1. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη, με την επιφύλαξη του όρου  ΧΙ παρ. 5, τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής του τιμήματος της Σύμβασης Πώλησης:

a. αντικαταβολή κατά την παράδοση,
b. έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή,
c. ηλεκτρονικές πληρωμές, υπηρεσίες πληρωμών από τρίτους παρόχους και πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

2. Πιθανές ισχύουσες μέθοδοι πληρωμών καθορίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στην ενότητα «Πληρωμές» και σε κάθε μία υποσέλιδα του Προϊόντος. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη επιλεγμένη μέθοδο αποστολής από τον Πελάτη.

3. Η διευθέτηση των συναλλαγών και των ηλεκτρονικών πληρωμών με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται σύμφωνα με την επιλογή του Πελάτη μέσω των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών.

4. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν λάβει την πληρωμή, εφόσον ο Πελάτης έχει επιλέξει την καταβολή με προπληρωμή δηλαδή: πληρωμή με έμβασμα, ηλεκτρονική πληρωμή ή την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, το ΓΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πελάτη προκειμένου να του υπενθυμίσει για τη πληρωμή και αποστέλλοντας του σχετικό μήνυμα e-mail.

5. Η μη πραγματοποίηση της πληρωμής σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ή πληρωμής με πιστωτική κάρτα εντός 20 λεπτών από την υποβολή της Παραγγελίας αποτελεί αιτία μη αποδοχής της Παραγγελίας. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ακυρώσει την Παραγγελία, χωρίς να υποβάλλεται σε έξοδα, επικοινωνώντας με το ΓΕΠ, γεγονός που δεν επηρεάζει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

 

V. ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Η παράδοση του Προϊόντος είναι διαθέσιμη στην Ελληνική επικράτεια και  σε επιλεγμένες χώρες που αναφέρονται στην ενότητα "Έξοδα Αποστολής" στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και κάθε μία υποσέλιδα του Προϊόντος.

2. Η παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη είναι επί πληρωμή, εκτός εάν η Σύμβαση Πώλησης προβλέπει διαφορετικά. Διαθέσιμες μέθοδοι παράδοσης και το κόστος παράδοσης του Προϊόντος υποδεικνύεται στον Πελάτη στην ενότητα «Έξοδα Αποστολής» στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και σε κάθε μία υποσέλιδα του Προϊόντος, καθώς  επίσης και κατά τη χρονική στιγμή της δήλωσης εκ μέρους του Πελάτη της βούλησής του να δεσμευτεί συνάπτοντας  τη Σύμβαση πώλησης. Ειδικότερα ο Πωλητής μπορεί να παρέχει στον Πελάτη, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου XI παράγραφος 4, τους ακόλουθους τρόπους παράδοσης ή παραλαβής του Προϊόντος:

a. ταχυδρομικό δέμα. Ταχυδρομική αποστολή.
b. δέμα με ταχυμεταφορική. Αποστολή με ταχυμεταφορική.

3. Οι διαθέσιμες μέθοδοι παράδοσης μπορεί να εξαρτώνται από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης.

4. Το σύνολο του χρόνου αναμονής για την παραλαβή εκ μέρους του Πελάτη του Προϊόντος (περίοδος παράδοσης) αποτελείται από το χρόνο προετοιμασίας της Παραγγελίας προς αποστολή από τον Πωλητή και από τον χρόνο παράδοσης του Προϊόντος από τον μεταφορέα.

5. Η Προθεσμία για την παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη είναι ένας μήνας εκτός εάν στις πληροφορίες του Προϊόντος ή κατά την Παραγγελία του, δόθηκε μικρότερο χρονικό διάστημα.

6. Ο χρόνος προετοιμασίας της Παραγγελίας για την αποστολή της από τον Πωλητή παρουσιάζεται κάθε φορά σε μία από τις υποσέλιδες του Προϊόντος και υπολογίζεται από την ημέρα (έναρξη της περιόδου παράδοσης):

a. επιβεβαίωση της εξόφλησης - στην περίπτωση της επιλογής από τον Πελάτη της μεθόδου πληρωμής με καταβολή, με ηλεκτρονική πληρωμή ή πιστωτική κάρτα,
b. της σύναψης Σύμβασης Πώλησης - αν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής με μετρητά κατά την παραλαβή.

7. Στον ανωτέρω χρόνο χρειάζεται να προστεθεί ο χρόνος παράδοσης του Προϊόντος από τον μεταφορέα, χρόνος ο οποίος εξαρτάται από την επιλεγμένη από τον Πελάτη μέθοδο της παράδοσης που κάθε φορά παρουσιάζεται σε μια υποσέλιδα του Προϊόντος και στην ενότητα «Χρόνος Παράδοσης» στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 

VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

1. Ο  Πωλητής ευθύνεται έναντι του πελάτη  εάν το Προϊόν που πωλείται έχει νομικά ή πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων  σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συγκεκριμένα από το άρθρο 514 επ. και 534 επόμενα ΑΚ.

2. Τα Προϊόντα που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δύνανται να καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή ή του διανομέα. Οι λεπτομερείς όροι της εγγύησης και της διάρκειας της, δίνονται στην κάρτα εγγύησης που εκδόθηκε από τον εγγυητή και συνδέονται με το προϊόν.

3. Ο Πωλητής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη προϊόντα χωρίς ουσιώδη ελαττώματα και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.

4. Ένα παράπονο μπορεί να υποβληθεί εκ μέρους του Πελάτη, για παράδειγμα: γραπτώς στη διεύθυνση: Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Αν το παράπονο είναι σχετικό με το προϊόν, είναι συνήθως προτιμότερο να αποστέλλεται το προϊόν στον Πωλητή συνοδευόμενο από ένα (έγγραφο) παράπονο με σκοπό την εξέταση του προϊόντος από τον Πωλητή. Λεπτομέρειες σχετικές με την δωρεάν αποστολή του Προϊόντος για το λόγο αυτό από τον Πελάτη στον Πωλητή μπορούν να ανευρεθούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο πεδίο Εγγυήσεις.

5. Αν το Προϊόν που πωλείται έχει κάποιο ελάττωμα, ο Πελάτης μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα:

a. Να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο απαλλαγμένο από ελαττώματα ή την διόρθωση του ελαττώματος, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Ο Πωλητής υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό Προϊόν με άλλο, απαλλαγμένο από ελάττωμα ή να διορθώσει το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή.
b. Να υποβάλει δήλωση μείωσης της Τιμής ή να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης, υπό τον όρο ότι ο Πωλητής δεν αντικατέστησε έγκαιρα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση  για τον Πελάτη το ελαττωματικό Προϊόν με άλλο, απαλλαγμένο από ελαττώματα ή δεν αφαίρεσε το ελάττωμα. Η μειωμένη Τιμή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την Τιμή που προκύπτει από τη Σύμβαση, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξία του Προϊόντος με ελάττωμα η οποία είναι ανάλογη με την αξία του Προϊόντος χωρίς ελαττώματα. Ο Πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, εφόσον το ελάττωμα είναι επουσιώδες.

6. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αντικατάσταση του Προϊόντος με ένα άλλο, εφόσον ο Πωλητής δεν προβαίνει εγκαίρως σε αφαίρεση του ελαττώματος, εκτός και αν η συμμόρφωση του Προϊόντος με την κατάσταση που προβλέπεται από τη Σύμβαση με τον τρόπο που επιλέγει ο Πελάτης είναι αδύνατη ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος σε σύγκριση με τη μέθοδο που προτείνεται από τον Πωλητή. Κατά την αξιολόγηση των δαπανών αυτών λαμβάνεται υπόψη η αξία του Προϊόντος χωρίς ελαττώματα, η φύση και η σημασία του ελαττώματος, και επίσης λαμβάνεται υπόψη η ταλαιπωρία στην οποία θα υπόκειται ο Πελάτης κατά τον εναλλακτικό τρόπο αποζημίωσής του.

7. Συνιστάται ο Πελάτης στην περιγραφή των παραπόνων να συμπεριλάβει: (1) τις πληροφορίες και τις περιστάσεις που αφορούν το αντικείμενο του παραπόνου, και ιδίως το είδος και την ημερομηνία της εμφάνισης του ελαττώματος (2) απαίτηση ενός τρόπου για την επίτευξη της συμμόρφωσης του Προϊόντος με τη Σύμβαση Πώλησης ή δήλωση της μείωσης των τιμών ή την απόσυρση του από τη Σύμβαση Πώλησης και (3) τα στοιχεία επικοινωνίας του παραπονούμενου - αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την εξέταση του παραπόνου από τον Πωλητή. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο έχουν τη μορφή μόνο συστάσεων και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της εξέτασης του παραπόνου αν δεν είχε υποβληθεί η συνιστώμενη περιγραφή του παραπόνου.

8. Ο Πωλητής θα  εξετάσει τα παράπονα του Πελάτη άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερών από την υποβολή τους. Αν ο Πελάτης έχει ζητήσει ανταλλαγή αγαθών ή την αποκατάσταση της βλάβης ή έκανε μια δήλωση σχετικά με τη μείωση των τιμών, προσδιορίζοντας το ποσό κατά το οποίο η Τιμή πρόκειται να μειωθεί, και ο Πωλητής δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό εντός δεκατεσσάρων ημερών, θα θεωρείται ότι έκανε το σχετικό αίτημα  δεκτό

9. Αν για την απάντηση στα παράπονα του Πελάτη από τον Πωλητή ή για την άσκηση των δικαιωμάτων του Πελάτη που προκύπτουν από την εγγύηση κατ’ εφαρμογή του Ν.2251/1994, είναι αναγκαίο να παραδοθεί το Προϊόν στον Πωλητή, ο Πωλητής θα πρέπει να ζητήσει από τον Πελάτη να παραδώσει το Προϊόν, με κόστος του Πωλητή για παράδειγμα στην διεύθυνση Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (ή σε μια πρόσθετη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση www.epapoutsia.gr/engyisi). Πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους δωρεάν αποστολής των προϊόντων στον Πωλητή βρίσκονται στο πεδίο Εγγυήσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Εάν, ωστόσο, λόγω του τύπου του ελαττώματος, το είδος του Προϊόντος ή της μεθόδου της εγκατάστασής του, η παράδοση του Προϊόντος από τον Πελάτη θα ήταν αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη, ο Πελάτης θα κληθεί να παραδώσει, κατόπιν ραντεβού, τον Προϊόν στον Πωλητή στον τόπο όπου βρίσκεται το Προϊόν.

10. . Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών. Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Ο αγοραστής μπορεί και μετά τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής να ασκήσει με ένσταση τα δικαιώματά του από το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας, εφόσον ειδοποίησε γι' αυτά τον πωλητή μέσα στο χρόνο της παραγραφής.

11. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αλλά και να ενημερώνεται λεπτομερώς για τα δικαιώματά του στην τηλεφωνική γραμμή 1520 και στον ιστότοπο (https://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/)

 

VII. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ/ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

1. Η χρήση των  εναλλακτικών/εξωδικαστικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των  παραπόνων και των αξιώσεων του πελάτη είναι προαιρετική. Οι ακόλουθες κατά την επόμενη παράγραφο 2 καταχωρήσεις έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν τον  Πελάτη να χρησιμοποιήσει τις εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών. Η δήλωση συναίνεσης του Πωλητή ή η άρνηση συμμετοχής του σε εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών γίνεται εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο στην περίπτωση κατά την οποία, μετά από την υποβολή ενός παραπόνου ή την άσκηση μίας αξίωσης από τον πελάτη, δεν επέλθει επίλυση της διαφοράς.

2. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα του Πελάτη, ο οποίος είναι ο Καταναλωτής,  να χρησιμοποιεί εξωδικαστικές/εναλλακτικές μεθόδους υποβολής παραπόνων και  άσκησης αξιώσεων και σχετικά με τους κανόνες πρόσβασης σε αυτές τις διαδικασίες είναι διαθέσιμες ως εξής:

a. Αναλυτικές πληροφορίες για τους φορείς επίλυσης διαφορών βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4/)
b. Στην Ελλάδα οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι:

3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει την ευθύνη λειτουργίας και στήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή

a. και εποπτεύει τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το  Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, συστήνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
b. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Ο Μεσολαβητής ασχολείται με τις διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET και χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.
c. Το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ADR POINT ΙΚΕ που επιλαμβάνεται διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μία ευρεία γκάμα συναλλαγών.
d. To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΟΡΩΝ (startADR) που επιλαμβάνεται εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μια ευρεία γκάμα συναλλαγών.

Οι διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) ρυθμίζονται με την ΚΥΑ 70330οικ/30.6.2015 (Β΄ 1421) σε προσαρμογή των ρυθμίσεων της Οδηγία 2013/11/ΕΕ του για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Alternative Dispute Resolution) και τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR).

Επίσης ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show), η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πλατφόρμα διατίθεται δωρεάν, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Αν υποβάλετε καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, θα πρέπει να συμφωνήσετε για τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που θα εξετάσει τη διαφορά σας. Κάθε φορέας εφαρμόζει δικούς του κανόνες και διαδικασίες και είναι δωρεάν για τους καταναλωτές.

 

VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Ο καταναλωτής πελάτης φυσικό πρόσωπο έχει τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες από  το Ν.2251/1994 όπως ισχύει). Για την  άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αρκεί ο Καταναλωτής πελάτης φυσικό πρόσωπο να προβεί σε έγγραφη δήλωση του στον Πωλητή πριν λήξει η ανωτέρω προθεσμία, με την οποία ο ανωτέρω πελάτης θα ενημερώνει τον πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη Συμφωνία Πώλησης. \. Αρκεί η αποστολή σαφούς δήλωσης πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Μια δήλωση υπαναχώρησης από τη Συμφωνία Πωλήσεων μπορεί να υποβληθεί για παράδειγμα:

a. γραπτώς στη διεύθυνση: Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra
b. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@epapoutsia.gr. (Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας).
c. χρησιμοποιώντας την φόρμα υπαναχώρησης που βρίσκεται στο συνημμένο 1 στον παρόντα Κανονισμό.

2. Ο ανωτέρω καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος Κανονισμού, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

3. Η προθεσμία υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Πώλησης αρχίζει:

a. για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή:
b. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,
c. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,
d. από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο,

4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από Σύμβαση συναφθείσα εξ αποστάσεως η Σύμβαση θεωρείται ως μη συναφθείσα.

5. Ο Πωλητής έχει υποχρέωση  χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από 100 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, να επιστρέψει στον Καταναλωτή τις πληρωμές που αυτός κατέβαλε, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης του Προϊόντος (με εξαίρεση τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν αν ο Πελάτης επέλεξε μέθοδο παράδοσης άλλη, εκτός από την φθηνότερη διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέθοδο παράδοσης).

6. Εάν ο Καταναλωτής ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πωλητής θα επιστρέψει τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο Καταναλωτής χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει με τον πωλητή διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί αυτός με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.. Εάν η πληρωμή δεν μπορεί να επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή, λόγω του γεγονότος ότι ο Πωλητής δεν υποστηρίζει πλέον συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής, ο Πωλητής θα πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που θα ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τις ιδιότητες της μεθόδου πληρωμής που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από τον Καταναλωτή. Εάν ο Καταναλωτής ασκήσει το Εκτεταμένο Δικαίωμα Υπαναχώρησης, ο Πωλητής μπορεί να επιστρέψει την πληρωμή χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής που υποδεικνύει ο Πωλητής. Αν ο Πωλητής δεν έχει προτείνει να παραλάβει το Προϊόν από τον Καταναλωτή, μπορεί να παρακρατήσει τις πληρωμές που έλαβε από τον Καταναλωτή ώσπου να λάβει πίσω το Προϊόν από τον Καταναλωτή, ή μέχρι ο Καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις για την επιστροφή του, ανάλογα με το γεγονός που επέρχεται πρώτο. Σε περίπτωση που η πληρωμή είναι να επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Καταναλωτή, ο Πωλητής θα επιστρέψει την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από τον Καταναλωτή (π.χ. στη φόρμα υποχώρησης) και εάν ο Καταναλωτής δεν αναφέρει τον τραπεζικό λογαριασμό για την επιστροφή της πληρωμής, ο Πωλητής θα επιστρέψει την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό με τη χρήση του οποίου ο Καταναλωτής πραγματοποίησε την πληρωμή σε σχέση με τη Σύμβαση Πώλησης από την οποία  υπαναχώρησε.

7. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος άμεσα, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία υπαναχώρησε από τη Σύμβαση Πώλησης, να επιστρέψει το Προϊόν στον Πωλητή ή να το παραδώσει σε ένα πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πωλητή να το λάβει, εκτός αν ο Πωλητής πρότεινε ότι ο ίδιος θα παραλάβει το Προϊόν. Η προθεσμία υπαναχώρησης τηρείται και όταν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Οι καταναλωτές μπορούν να επιστρέψουν το Προϊόν για παράδειγμα στη διεύθυνση: Nowy Kisielin, Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (ή σε μια πρόσθετη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση www.epapoutsia.gr/epistrofi). Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί, αν είναι δυνατόν, η απόδειξη αγοράς του Προϊόντος ή μια έντυπη ηλεκτρονική απόδειξη αγοράς του Προϊόντος.

8. Ο Καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του Προϊόντος, ως αποτέλεσμα της χρήσης του πέραν αυτού του διαστήματος που είναι αναγκαίο να καθοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του Προϊόντος.

9. Ο Καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής του Προϊόντος. Ο Πωλητής , στα πλαίσια μιας διαφημιστικής προσφοράς ή ειδικής προσφοράς να προτείνει στον Καταναλωτή να πραγματοποιήσει ο Πωλητής την επιστροφή των εμπορευμάτων  από τον Καταναλωτή.

10. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από Σύμβαση πώλησης που συνήφθη  εξ αποστάσεως δεν παρέχεται στον καταναλωτή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα διατάξεις του Νόμου, σε σχέση με τη Σύμβαση Πώλησης, στην οποία: (1) το αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών, εφόσον ο Πωλητής έχει παράσχει εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες αυτές με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος είχε ενημερωθεί πριν από την παροχή της υπηρεσίας ότι, , λόγω της παροχής της υπηρεσίας από τον πωλητή, θα απωλέσει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση· (2) το αντικείμενο της  είναι η πώληση μη προκατασκευασμένου Προϊόντος, που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει εξατομικευμένες ανάγκες του/της· (3) το αντικείμενο της οποίας είναι η πώληση του Προϊόντος που παραδίδεται σε μία σφραγισμένη συσκευασία/ σφραγισμένα αγαθά, το οποίο (προιόν) μετά το άνοιγμα της συσκευασίας δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής, και εφόσον έχει αποσφραγιστεί μετά την παράδοση· (4)  η  πώληση των Προϊόντων  μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με άλλα πράγματα.

11. Ο Πωλητής μπορεί μέσω μιας προσωρινής διαφημιστικής εκστρατείας να παραχωρήσει στον Πελάτη το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 10 ανωτέρω.

 

IX. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες που διατίθενται / τοποθετούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω του Πωλητή ή των εργολάβων του, ενδεικτικά τα δικαιώματα του  δημιουργού, το όνομα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (σήμα κατατεθέν), τα γραφικά συστήματα που περιλαμβάνονται, τα σχέδια, το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής) και οιβάσεις δεδομένων που προστατεύονται από το νόμο, ανήκουν  στον αποκλειστικά στον Πωλητή ή σε οντότητες με τους οποίους ο Πωλητής έχει συνάψει  σχετικές συμφωνίες. Επί του ανωτέρω περιεχομένου, παραχωρείται στον Πελάτη  μία μη αποκλειστική, παγκόσμια, δωρεάν άδεια χρήσης του παραπάνω περιεχόμενου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Εφαρμογής, , με σκοπό τη  χρήση και την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αλλά μόνο για προσωπική χρήση Η χρήση από τον πελάτη του περιεχομένου απαγορεύεται για εμπορικούς σκοπούς . Ενώ κάθε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης και της Εφαρμογής, για διαφορετικό σκοπό επιτρέπεται μόνον, επί ποινή ακυρότητας, εφόσον έχει προηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από τον δικαιούχο.

2. Ο Πελάτης, τοποθετώντας στα πλαίσια της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής) οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ιδιαίτερα γραφικά, σχόλια, γνώμες ή καταστάσεις στο Λογαριασμού ή σε άλλο μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, με το παρόν παρέχει στον Πωλητή, μια μη-αποκλειστική, δωρεάν και παγκόσμια άδεια χρήσης, για τη χρήση, την αποθήκευση στη μνήμη του υπολογιστή, την αλλαγή, την διαγραφή, την προσθήκη, την δημόσια εκτέλεση, την δημόσια προβολή, την αναπαραγωγή και την διανομή (ειδικά στο Διαδίκτυο) και την καθ΄οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία στο κοινό του ανωτέρω Περιεχομένου . Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα χορήγησης δωρεάν υπό-αδειών στο βαθμό που δικαιολογείται από τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης ή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος), καθώς και την άδεια να εκτελέσει, να αναπαραγάγει, να τροποποιήσει, ο πωλητής μόνος του ή με τα  βοήθεια τρίτων μερών,  τα συγγενικά δικαιώματα στα πλαίσια της αναπτυξιακής εργασίας, την παραμετροποίηση, την επεξεργασία και τη μετάφραση μιας δημιουργίας, κατά την έννοια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, Ν.2121/1993. Στα πλαίσια στα οποία ο Πελάτης δεν έχει ακόμα το δικαίωμα να χορηγεί τις άδειες που αναφέρονται στο παρόν, στην παράγραφο 2, ο Πελάτης συμφωνεί να αποκτήσει αμμελητί για τον Πωλητή, τέτοιες κατάλληλες άδειες, διαφορετικά οφείλει να μην προβαίνει σε μη νόμιμη χρήση περιεχομένου στο ηλεκτρονικό κατάστημα

3. Παρά τις ανωτέρω διατάξεις, η Εφαρμογή υπόκειται στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του πωλητή. Μόλις εγκατασταθεί η Εφαρμογή στην κινητή συσκευή του Πελάτη, ο Πωλητής παραχωρεί στον Πελάτη μία μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής της Εφαρμογής αποκλειστικά για λήψη στη φορητή συσκευή και για την εγκατάσταση και λειτουργία της Εφαρμογής στην κινητή συσκευή του Πελάτη, για την προσωπική χρήση του ανωτέρω περιεχομένου. Ένας Πελάτης μπορεί να εγκαταστήσει την Εφαρμογή σε οποιοδήποτε αριθμό κινητών συσκευών, αλλά μόνο ένα αντίγραφο της Εφαρμογής μπορεί να εγκατασταθεί σε μια κινητή συσκευή.

4. Ο Πελάτης δεν δικαιούται ειδικότερα να μεταφράσει, να προσαρμόσει, να τροποποιήσει, να αλλάξει τη διάταξη ή να κάνει οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.Ο Πελάτης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για εμπορικούς σκοπούς και αποκόμιση κέρδους.

 

X. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Πωλητή ως υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

2. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Πελάτη είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη για τη δημιουργία μιας Σύμβασης Λογαριασμού, για την χρήση ορισμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή για την σύναψη της Σύμβασης Πώλησης. Ο Πωλητής λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.

3. Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων περιέχονται στην ενότητα "Πολιτική Προστασίας Δεδομένων" που είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Xa. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Υπάρχουν υπηρεσίες στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα που πληρούν τους ορισμούς των έμμεσων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 - Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Τέτοιες υπηρεσίες είναι:  

α. αξιολογήσεις – μια λειτουργία που σου επιτρέπει να δημοσιεύεις αξιολογήσεις προϊόντων· 

2. Για να διασφαλίσουμε ότι οι Πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα με απόλυτη ασφάλεια, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες μόλις το αντιληφθούμε και το επαληθεύσουμε. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν και για τους Πελάτες μας. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, μην μεταδίδετε ή δημοσιεύετε παράνομο περιεχόμενο.

3. Παράνομο περιεχόμενο είναι οι πληροφορίες που, είτε από μόνες τους είτε με αναφορά σε μια συγκεκριμένη ενέργεια, δεν συμμορφώνονται με τη γενικά ισχύουσα νομοθεσία ή τον Κανονισμό. Παράνομο περιεχόμενο μπορεί να είναι ιδίως:

α. περιεχόμενο που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα·
β. περιεχόμενο που δημιουργεί διακρίσεις, είναι προσβλητικό, χυδαίο, ρητορικής μίσους ή προσβάλλει με άλλο τρόπο την προσωπικότητα·
γ. παρουσιάσεις Προϊόντων και πληροφοριών σχετικά με αυτά που δεν συμμορφώνονται με συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις ή παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων οντοτήτων.

4. Μπορείτε να δημοσιεύετε αξιολογήσεις Προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι το Προϊόν που κρίνετε έχει όντως αγοραστεί και δοκιμαστεί από εσάς. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη δημοσίευση αξιολογήσεων που:

α. είναι παραπλανητικές·
β. γράφτηκαν ως αντάλλαγμα για αμοιβή·
γ. περιέχουν περιεχόμενο διαφήμισης ή μάρκετινγκ ή αναφέρονται στη λεγόμενη Τοποθέτηση προϊόντων·
δ. περιέχουν συνδέσμους προς ιστοτόπους·
ε. προσβάλλουν το δικαίωμα της προσωπικότητας ή τις αρχές της κοινωνικής συμβιώσεως·
στ. περιέχουν προσωπικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα·
ζ. δεν σχετίζονται με το προϊόν·
η. περιέχουν Περιεχόμενο που είναι χυδαίο ή θεωρείται κοινώς προσβλητικό και το Περιεχόμενο αξιολογήσεων ελέγχεται αυτόματα για συγκεκριμένες λέξεις που θεωρούνται κοινώς χυδαίες ή προσβλητικές.

5. Ενδέχεται να αντιληφθούμε παράνομο περιεχόμενο μόνοι μας, αλλά ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξή του από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των αξιόπιστων πηγών επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, των οποίων οι αναφορές έχουν πάντα προτεραιότητα.

6. Δεν διενεργούμε εκ των προτέρων αυτοματοποιημένο εντοπισμό και επαλήθευση του παράνομου περιεχομένου. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με αυτά λαμβάνονται όταν ενημερωθούμε για την ύπαρξή τους, από άτομα που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις.

7. Μόλις ενημερωθούμε για την ύπαρξη παράνομου περιεχομένου, το αφαιρούμε ή αποκλείουμε την πρόσβαση σε αυτό.

8. Εάν ο αποδέκτης της υπηρεσίας μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με περιεχόμενο που είναι παράνομο ή ασυμβίβαστο με τον Κανονισμό, μπορούμε επίσης:

α. να περιορίσουμε την ορατότητα συγκεκριμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσής τους, της απόκλισης της πρόσβασης σε αυτές, της κατάργησης τους·
β. να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει· 
γ. να αναστείλουμε τον Λογαριασμό ή να καταγγείλουμε τις συμβάσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με τον Λογαριασμό.

9. Ενεργούμε πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών μας και στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Παρέχουμε στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας αιτιολόγηση για τους λόγους για τους οποίους εφαρμόσαμε περιορισμούς. 
10. Σε περίπτωση παραλαβής εντολής από εξουσιοδοτημένη δικαστική ή διοικητική αρχή, ο νόμος μας υποχρεώνει να προβούμε στις ενέργειες που αναφέρονται σε αυτήν ή να παράσχουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται. Εάν τα μέτρα αυτά αφορούν εσάς ή το περιεχόμενο που έχετε διαβιβάσει, θα σας ενημερώσουμε για την παραλαβή μιας τέτοιας εντολής εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν ή, εάν δεν ορίζεται τέτοια προθεσμία, το αργότερο κατά τη στιγμή που θα λάβουμε τα σχετικά μέτρα.
11. Εάν παρατηρήσετε παράνομο περιεχόμενο στην υπηρεσία μας, έχετε το δικαίωμα να μας το αναφέρετε. Μπορείτε να το κάνετε μέσω του εντύπου που είναι διαθέσιμο σε αυτή τη σελίδα επιλέγοντας «Παράνομο περιεχόμενο στον ιστότοπο».
12. Εάν παρατηρήσετε παράνομο περιεχόμενο στην υπηρεσία μας, έχετε το δικαίωμα να μας το αναφέρετε. Μπορείτε να το κάνετε μέσω του εντύπου που είναι διαθέσιμο σε αυτή τη σελίδα επιλέγοντας «Παράνομο περιεχόμενο στον ιστότοπο».
13. Εάν είστε αποδέκτης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, αναφέρατε παράνομο περιεχόμενο και διαφωνείτε με την απόφασή μας ή την αιτιολόγησή της σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο ή το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών μας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσφυγή εντός 6 μηνών από τη στιγμή που σας ενημερώσαμε σχετικά. Μπορείτε να υποβάλετε την προσφυγή ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το έντυπο που είναι διαθέσιμο σε αυτή τη σελίδα, επιλέγοντας «Προσφυγή κατά αποφάσεως».
Θα απαντήσουμε στην προσφυγή σου το συντομότερο δυνατό και θα διευκρινίσουμε τις ανησυχίες σας.
Σημείωση: Όταν μια προσφυγή ή αναφορά είναι αβάσιμη, ενημερώνουμε τον αναφέροντα. Ωστόσο, εάν μια προσφυγή ή αναφορά επαναλαμβάνεται, παρά την προειδοποίηση που αποστάλθηκε στο πρόσωπο που την ανέφερε, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσφυγών που αποστέλλονται από το πρόσωπο που την ανέφερε για περίοδο 12 μηνών.
14. Σημείο επαφής για τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών στα ελληνικά και στα αγγλικά: dsa@modivo.com 

 

XI. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Πωλητής μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε  άδεια που παρέχεται  βάσει του σημείου IX του Κανονισμού με τον Πελάτη με  προμήνυση ενός μηνός για σπουδαίους  λόγους, όπως ενδεικτικώς οι ακόλουθοι :

a. η αλλαγή τις νόμους που διέπουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Πωλητή και που επηρεάζει τα αμοιβαία δικαιώματατιςι τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη Σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή ή αλλαγή στην ερμηνεία των νόμων αυτών, ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, κρίσεων, συστάσεων ή προτάσεων σχετικών με την αρμοδιότητα των αρχών ή των φορέων.
b. η μεταβολή στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών που  οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους (ιδίως την επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό)
γ. η αλλαγή στη πεδίο εφαρμογής ή παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού, με την εισαγωγή νέων, τροποποίηση ή απόσυρση από τον Πωλητή της υπάρχουσας λειτουργικότητας ή των Υπηρεσιών που καλύπτονται από τον Κανονισμό.

2. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη μέριμνα  του πωλητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και την επεξεργασία τους για εύλογο χρονικό διάστημα, ο Πωλητής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με άμεση ισχύ στην περίπτωση αδράνειας του Πελάτη χρήσης του  Ηλεκτρονικού  καταστήματος για αδιάλειπτη περίοδο τουλάχιστον 3 ετών.

3. Ο Πωλητής, ασκεί την καταγγελία με δήλωσή του, στο βαθμό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 και 2 ανωτέρω, την οποία αποστέλλει στο σχετικό e-mail  ή στην  ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται από τον Πελάτη κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού ή την παραλαβή της Παραγγελίας και αν ο Πωλητής δεν έχει διεύθυνση e-mail του Πελάτη - ως μέρος της ειδοποίησης στην Εφαρμογή.

4. Ο Πωλητής μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε  άδεια που χορηγείται βάσει του σημείου IX του Κανονισμού προς τον Πελάτη, των οποίων η ισχύς λήγει όταν παρέλθει προθεσμία επτά ημερών από την καταγγελία  / ή να του αρνηθεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί περαιτέρω το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (συμπεριλαμβανομένης Εφαρμογής) και να υποβάλει Παραγγελίες, ενώ μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή του σε τμήματα ή στο σύνολο του περιεχομένου, για σπουδαίους  λόγους, όπως σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης από τον Πελάτη του παρόντος Κανονισμού, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου ο Πελάτης (ενδεικτικός κατάλογος) παραβαίνει τις διατάξεις του σημείου II.7.α γ, δ, ε, ζ, η του Κανονισμού.

5. Για σπουδαίους λόγους, όπως  σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης από τον Πελάτη  των όρων του Κανονισμού, εάν ο Πελάτης παραβιάζει τις διατάξεις του σημείου II.7.γ, ζ, η του Κανονισμού (κλειστός κατάλογος) ο Πωλητής μπορεί, για να αποφύγει περαιτέρω ζημιές, να μην δεχθεί την προσφορά του Πελάτη για ορισμένες μορφές πληρωμής ή παράδοσης. Η διάταξη αυτή ισχύει ανεξάρτητα από το ποια στοιχεία προσδιορίζονται από τον Πελάτη και ποια δεδομένα παρέχονται κατά την υποβολή της Παραγγελίας και ιδίως όταν ο Πελάτης παραβιάζει το σημείο ΙΙ.7. α Κανονισμού.

6. Σε περίπτωση δήλωσης επόμενης Παραγγελίας όταν επιλεχτεί μια συγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής ή παράδοσης από τον Πελάτη, στον οποίο εφαρμόστηκε η παράγραφος 5 ανωτέρω, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη για να ειδοποιήσει τον Πελάτη για την παραβίαση των Όρων Χρήσης και για να μην αποδεχθεί την προσφορά χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής ή παράδοση, αναφέροντας εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής ή παράδοσης. Οι διατάξεις του σημείου IV παράγραφος 4 εφαρμόζεται αναλόγως.

7. Ο Πελάτης ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ανωτέρω μπορεί να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής ή αποστολής μόνο κατόπιν επικοινωνίας με τον Πωλητή (μέσω ΓΕΠ) και αφού λάβει την συναίνεση του Πωλητή για την συνέχιση της χρήσης του Ηλεκτρονικού καταστήματος ή του τρόπου πληρωμής ή του τρόπου αποστολής.

8. O Κανονισμός και τα παραρτήματα του Κανονισμού  περιέχουν τυποποιημένους όρους κατά την έννοια του  Νόμου 2251/1994

9. Ο Πωλητής μπορεί να κάνει αλλαγές στον παρόντα Κανονισμό (με εξαίρεση το σημείο ΧΙΙ του Κανονισμού, το οποίο αναφέρεται σε Πελάτες που δεν είναι Καταναλωτές και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με βάση την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία) στην περίπτωση που θα υπάρξει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω αναφερόμενους σπουδαίους λόγους (ενδεικτικός κατάλογος):

a. οι αλλαγές στους νόμους που διέπουν την πώληση των Προϊόντων ή την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Πωλητή που επηρεάζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη Σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή, και η αλλαγή στην ερμηνεία των νόμων αυτών, ως αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, κρίσεων, συστάσεων ή προτάσεων σχετικών με το πεδίο των αρχών ή των φορέων
b. η μεταβολή στον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών που οφείλεται αποκλειστικά από τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους (ιδίως την επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό).
γ. η αλλαγή στη πεδίο εφαρμογής ή υπηρεσιών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού, με την εισαγωγή νέων, τροποποίηση ή απόσυρση από τον Πωλητή της υπάρχουσας λειτουργικότητας ή των Υπηρεσιών που καλύπτονται από τον Κανονισμό.

10. Αν επέλθουν αλλαγές στον Κανονισμό, ο Πωλητής  θα δημοσιοποιήσει το κείμενο του Κανονισμού  στο Ηλεκτρονικό του Κατάστημα και μέσα από τα μηνύματα που αποστέλλονται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που δόθηκε κατά τη σύναψη της Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών. . Εάν ο Πωλητής δεν διαθέτει την διεύθυνση e-mail του Πελάτη, θα αποστέλλεται μήνυμα στον Πελάτη μέσω της Εφαρμογής ή θα ισχύει η δημοσιοποίησή της προηγούμενης παραγράφου.
11. Η τροποποίηση του Κανονισμού τίθεται σε ισχύ 14 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στο Ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην περίπτωση των Πελατών που έχουν συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, δηλαδή τηρούν Λογαριασμό, θα έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των κανονισμών. Η τροποποίηση του Κανονισμού δεν επηρεάζει την ισχύ τωμ Συμβάσεων Πώλησης που συνήφθησαν από τον Πελάτη και τον Πωλητή πριν από την αλλαγή του Κανονισμού.

 

XII. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Το τμήμα ΧΙΙ του Κανονισμού ισχύει μόνο για τους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές.

2. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Πώλησης που έχει συναφθεί με κάποιον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής εντός 14 ημερών από τη σύναψή της. Η Υπαναχώρηση από την Σύμβαση Πώλησης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αναφερθούν  οι λόγοι και χωρίς να προκύπτουν από τον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής τυχόν απαιτήσεις κατά του Πωλητή.

3. Στην περίπτωση των Πελατών που δεν είναι καταναλωτές, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να περιορίσει τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής και να απαιτήσει την καταβολή προπληρωμής από τον Πελάτη εν όλω ή εν μέρει, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής και του γεγονότος της σύναψης Σύμβασης Πώλησης.

4. Από τη στιγμή της παράδοσης από τον Πωλητή στον μεταφορέα των Προϊόντων, μεταφέρονται στον Πελάτη  τα οφέλη και τα βάρη που συνδέονται με το Προϊόν και ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας ή ζημίας του Προϊόντος. Ο Πωλητής σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την απώλεια, ζημία ή καταστροφή του Προϊόντος που προκύπτει από την παράδοσή  του προς μεταφορά ως την τελική παράδοσή του στον Πελάτη ούτε για την καθυστέρηση στη μεταφορά του φορτίου.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2251/1994, η νόμιμη εγγύηση ισχύει μόνο για τους πελάτες που είναι καταναλωτές .

6. Στην περίπτωση των Πελατών που δεν είναι καταναλωτές ο Πωλητής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε σύμβαση αδειοδότησης βάσει του Κανονισμού με άμεση ισχύ και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αποστέλλοντας στον Πελάτη μια κατάλληλη δήλωση οποιασδήποτε μορφής.

7. Ούτε ο Πωλητής ούτε οι εργαζόμενοι του, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και οι πληρεξούσιοι του δεν ευθύνονται για τον Πελάτη, τους υπεργολάβους του, τους εργαζόμενους, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή / τους πληρεξούσιους του για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από αυτούς από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

8. Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός της ευθύνης του Πωλητή, των υπαλλήλων του, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή/ και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι σε σχέση με τον Πελάτη που δεν είναι Καταναλωτής, ανεξάρτητα από τη νομική της βάση, είναι περιορισμένος - τόσο στα πλαίσια μιας ενιαίας αίτησης, καθώς και για οποιεσδήποτε αξιώσεις συνολικά – στο ύψος του ποσού που καταβλήθηκε για την Τιμή και τα κόστη παράδοσης που προκύπτουν από την τελευταία Σύμβαση Πώλησης, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ.

9. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη που δεν είναι Καταναλωτής υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο  της έδρας  του πωλητή.

10. Όσον αφορά τους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει τους κανόνες ανά πάσα στιγμή βάσει των γενικώς ισχυόντων νόμων.

 

XIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει απότις 25/04/2024.

2.  Η ενημέρωση των ουσιωδών όρων των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών που παρέχονται  Ηλεκτρονικά γίνεται με την αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που χορηγήθηκε από τον Πελάτη.

3. Η  ενημέρωση και επιβεβαίωση των ουσιωδών όρων της Σύμβασης Πώλησης ολοκληρώνεται με την αποστολή στον Πελάτη ενός email με την επιβεβαίωση της Παραγγελίας (σταθερό μέσο). Το περιεχόμενο της της Σύμβασης Πώλησης συμπληρωματικά αποθηκεύεται και ασφαλίζεται στο μηχανογραφικό σύστημα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη μια απόδειξη αγοράς σε ηλεκτρονική μορφή ή μαζί με το δέμα που περιέχει το Προϊόν. Η προδιαγραφή της Παραγγελίας μπορεί επίσης να επισυνάπτεται στο δέμα. Εάν ο Πελάτης ζητήσει τιμολόγιο ΦΠΑ, ο Πελάτης συμφωνεί ότι το τιμολόγιο ΦΠΑ θα σταλεί στη διεύθυνση email που παρέχεται. Ο Πωλητής μπορεί να εισαγάγει τεχνικές μεθόδους ελέγχου ταυτότητας του Πελάτη πριν από τη λήψη μιας απόδειξης αγοράς ή τιμολογίου ΦΠΑ.

4. Ο Πωλητής υποχρεούται στην τήρηση τεχνικών μέτρων και εταιρικών μεθόδων ανάλογων του κινδύνου ασφαλείας της λειτουργικότητας ή υπηρεσιών σύμφωνα με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. Η χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών είναι συνυφασμένη με τον σύνηθες κίνδυνο μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο όπως η διάδοση, απώλεια ή η μη εγκεκριμένη πρόσβαση.

5. Το περιεχόμενο του Κανονισμού είναι διαθέσιμο δωρεάν στην διεύθυνση https://www.epapoutsia.gr/kanonismos, όπου οι Πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν ή να εκτυπώσουν όπως επίσης στην Εφαρμογή .

6. Ο Πωλητής ενημερώνει ότι η Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μέσω περιηγητή ή δια της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης και της Παραγγελίας ή της τηλεφωνικής κλήσης στο ΓΕΠ μπορεί να επιφέρει κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο (έξοδα μετάδοσης δεδομένων) ή έξοδα τηλεφωνικής σύνδεσης αναλόγως με τον τιμοκατάλογο του παρόχου του Πελάτη.

7. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, ισχύουν οι διατάξεις του Ελληνικού δικαίου και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών (όπως ισχύει), του Προεδρικού Διατάγματος 131/2003 «Ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας»,  της Υπουργικής Απόφασης 316/2017 «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο», του Προεδρικού Διατάγματος 10/2017 «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας».

8. Η επιλογή της πολωνικής νομοθεσίας βάσει του παρόντος Κανονισμού δεν στερεί από τον καταναλωτή την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις, από τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση με τη Σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Καταναλωτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς θα ήταν σκόπιμο, μόνο ελλείψει άλλης επιλογής

Παράρτημα 1 - Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Να είστε προσεκτικοί κατά την αποστολή του Προϊόντος για να αποφύγετε την κατά λάθος μεταφορά άλλων αντικειμένων με το Προϊόν που επιστρέφεται.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 


 

Οι προηγούμενοι Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι παρακάτω:

- μέχρι τις 2024-04-24

- μέχρι τις 2022-11-16

- μέχρι τις 2022-01-20

- μέχρι τις 2021-09-30

- μέχρι τις 2021-01-21

- μέχρι τις 2020-03-25

- μέχρι τις 2017-11-02

- μέχρι τις 2017-05-18